مسافران رهایی ماندگار

درمانرایگان اعتیاد بدون بستری همراه با آموزش خانواده، مشاوره و ارائه روش‌های متنوع  در رسیدن به رهایی کامل

باور ما توانستن بود و توانستیم

گروه تحقیق و پژوهش

مسافران رهایی

عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

در ابتدا لازم است بدانیم كه فرد معتاد  یك بیمار است و بیماری وی مانندسایر بیماری ها نیاز به درمان و مراقبت های ویژه  خود  دارد.

عوامل مختلفی در گرایش افراد به اعتیاد وجود دارد که در ادامه به شرح مختصری از آن می‌پردازیم….

32%

1- عوامل فردی

21%

2- عوامل محیطی

17%

3- عوامل خانوادگی

11%

4- عوامل اجتماعی و فرهنگی

16%

5- عوامل اقتصادی

10%

6- سایر عوامل