جزوه

رابطه راهنما و رهجو
 

هدف اصلی رابطه بین راهنما و رهجو؛ رهایی و پایداری است.رعایت مواردی كه با استفاده از آن راهنما و رهجو می‌توانند روابط سالم‌تر و موثرتری با یکدیگر داشته تا تمرکز خود را بر روی هدف اصلی این رابطه که رهایی از اعتیاد است را حفظ کنند.

جزوه

پایه های علمی و مالی
 

برای دانستن، توانستن لازم است. اگر توان بدست آوردن امکانات آموزشی را داشته باشیم، می‌توانیم در مسیر آموزش و دانایی قرار گیریم و در غیر اینصورت، تکلیف مشخص است که چه می‌شود؟

جزوه

وسوسه
 

وسوسه؛ یک نشخوار فکری است که می‌تواند با ایجاد احساس هوس منجر به ایجاد انگیزه‌ای قوی برای حرکت به‌سوی کسب لذت‌هایی باشد که شخص ممکن است تجربه قبلی آن لذت را داشته باشد